FORMULARZ do zgłaszania uwag i wniosków

w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu drugiej aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - IIaPGW
 
 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283; zwana dalej: ustawą ooś) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś) projektów II aPGW.

Prowadzone w chwili obecnej konsultacje społeczne są podstawową formą rzeczywistego udziału społeczeństwa w procedurze sooś związanej z planowaniem gospodarowania wodami. Tym samym wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z konsultowanymi dokumentami dostępnymi na tej stronie, a następnie złożyć swoje uwagi i wnioski poprzez niniejszy formularz.

Możliwość złożenia formularza pojawi się dopiero po uzupełnieniu wymaganych pól.

W przypadku pytań lub problemów z formularzem zapraszamy do kontaktu na adres email SOOS@cdmsmith.com.


* - pole obowiązkowe
 
 
Zgłaszający*:
Kolejne pole formularza pojawi się po poprawnym uzupełnieniu poprzedniego.
 
 
 
 
 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez CDM Smith Sp. z o.o. , z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 123a, kod pocztowy 02-017 w Warszawa dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zbieranie i rozpatrywanie uwag lub wniosków zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości, że wyrażona przeze mnie zgoda może być wycofana w każdej chwili. Firma CDM Smith sp. z o.o. jest wykonawcą zadania pn.: „Opracowanie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW) wraz z metodykami” realizowanego na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 
 
Konsultacje społeczne w ramach SOOS projektów IIaPGW 30.09.2021-20.10.2021